Algemene voorwaarde pedicuresalon 4 Your Feet

1. Algemeen
Deze voorwaarde geldende voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Pedicuresalon 4 Your Feet en de cliënt waarop Pedicuresalon 4 Your Feet deze voorwaarde van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. De cliënt is zelf verantwoordelijk voor het bijhouden van wijzigingen in de algemene voorwaarden.
2. Inspanningen Medisch Pedicure
Pedicuresalon 4 Your Feet zal de overeenkomst naar beste inzicht, vermogen en vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Pedicuresalon 4 Your Feet zal bij wijzigingen van financiële consequenties of wijziging of aanvulling van de behandeling de cliënt zo goed mogelijk informeren.
3. Afspraken
De cliënt moet verhindering van een gemaakte afspraak zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 24 uur van te voren melden. Indien de cliënt niet tijdig de verhindering meldt aan de medisch pedicure is zij gerechtigd 70% van het gehele honorarium met een minimum van €20,- voor de afgesproken behandeling aan de cliënt door te berekenen. Wanneer een cliënt te laat komt zal dit gekort worden op de behandeltijd. Er vanuit gaande van de vooraf afgesproken behandeltijd. Pedicuresalon 4 Your Feet moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk melden, maar uiterlijk 24 uur voorafgaande van de afspraak. . Wanneer Pedicuresalon 4 Your Feet meer dan 30 minuten vertraagd is heeft de klant het recht de afspraak te annuleren. Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daaronder verstaan.
4. Betaling
Pedicuresalon 4 Your Feet vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de praktijk of deze worden voorafgaande overhandigd. De gemelde prijzen zijn inclusief btw. 2 maal per jaar behoudt de medisch pedicure zich het recht voor, om prijswijzigingen door te voeren. Deze worden 30 dagen voor de ingangsdatum duidelijk bekend gemaakt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en of producten contant te voldoen. Eventueel kan hier vanaf geweken worden indien dit voorafgaand is afgesproken. De cliënt dient dan binnen 8 dagen het gehele bedrag onder vermelding van naam en factuurnummer over te maken naar het genoemde bankrekeningnummer.
5. Persoonsgegevens en privacy
De cliënt voorziet Pedicuresalon 4 Your Feet voor de eerste behandeling van alle gegevens waarvan de medisch pedicure aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. In veel gevallen is dit een zorgpas. Peicuresalon 4 Your Feet neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem en op een klantenkaart. Pedicuresalon 4 Your Feet behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De medisch pedicure zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.
6. Geheimhouding
Pedicuresalon 4 Your Feet is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak, Pedicuresalon 4 Your Feet verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.
7. Aansprakelijkheid
Pedicuresalon 4 Your Feet is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, en/of ontstaan doordat de pedicure is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledig informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. pedicuresalon 4 Your Feet is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de praktijk.
8. Garantie
Pedicuresalon 4 Your Feet geeft de cliënt één week garantie op de verrichte behandeling en de producten. Deze garantie vervalt indien de cliënt andere producten gebruikt dan voorgeschreven, adviezen niet worden opgevolgd, medische hulp niet opzoekt binnen twee werkdagen en wanneer producten niet worden gebruikt volgens de gebruiksaanwijzing.
9. Beschadiging en diefstal
Pedicuresalon 4 Your Feet heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Pedicuresalon 4 Your Feet meldt diefstal altijd bij de politie.
10. Klachten
Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen een week na ontdekking hiervan melding maken. Indien de Pedicuresalon 4 Your Feet en de cliënt er mondeling niet uit komen kan de cliënt schriftelijk een klacht indienen. Deze zal dan in behandeling worden genomen waarna een reactie volgt binnen een week. Indien de klacht gegrond is, zal Pedicuresalon 4 Your Feet de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt. Indien de Pedicuresalon 4 Your Feet en de klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de geschillencommissie. Hierover zijn folders te vinden in de Salon.
11. Behoorlijk gedrag
De cliënt behoort zich in de praktijk behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwing onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Pedicuresalon 4 Your Feet het recht de cliënt de toegang tot de praktijk te weigeren zonder opgaven van reden.

12. Recht
Op de overeenkomst tussen Pedicuresalon 4 Your Feet en de cliënt is het Nederlands recht van toepassing. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van de algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.